Edit

Entellektüel birikime sahip, değişen dijtial dünyaya daha çabuk adapte olabilen genç bireyler olarak bir sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

Kentlerin tüm genç paydaşlarını bir ekosisteme dahil etmek, farklı bakış açılarını dinleyebilmek ve geleceğimize ışık tutan projelere imza atmak için bir araya geliyoruz. 

start date 05/06/2021
map icon İzmir/TÜRKİYE

Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Ekoloji Başlıklı Animasyon Yarışması

Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Ekoloji Başlıklı Animasyon Yarışması

Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Ekoloji Başlıklı Animasyon Yarışması

İzmir Gençlik Zirvesi olarak 22 Mayıs tarihinde Su, Ekoloji ve Sürdürülebilir Kentleşme üzerine gerçekleştirdiğimiz zirve sonucunda bir manifesto ve yol haritası ortaya çıkarılmıştır. Konuk konuşmacıların ve ekibimizin ortak kanısı öncelikle farkındalık çalışmalarının hızlandırılması yönünde olmuştur. Bu kapsamda toplumsal farkındalığı oluşturmak adına görsel medyanın ve özellikle etkileyici animasyon çalışmalarının hazırlanması kararlaştırılmıştır. Genç fikirlerin yaratıcılıklarını ve farkındalıklarını geliştirmek adına bir yarışma formatı oluşturulmuştur. 5 Haziran Dünya Çevre Günü itibari ile duyuruya çıkacak olan yarışma, alanında uzman jürinin değerlendirmesi sonucunda tamamlanacaktır. Genç Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma konu başlığında temmuz ayının son haftasında gerçekleşecek zirvemizde kazananlar açıklanacaktır ve ödülleri taraflarına iletilecektir.

TEMA: Katılımcıların Sürdürülebilir Su Yönetimi, Su Tasarrufu, Ekoloji ve bu kaynakların yanlış kullanımı ortaya koyan animasyon çalışmaları sunmaları beklenmektedir.

AMAÇ: Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Ekoloji ana başlığında gerçekleştirilecek animasyon film yarışması su ve doğal kaynaklarımızın hızla ve savurgan bir anlayışla tüketilmesini çarpıcı bir şekilde topluma yansıtmayı ve bu kapsamda farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır.

TARİH: Başvuru süreci 5 Haziran 2021 tarihinde başlayarak 17 Temmuz 2021 gün sonuna kadar devam edecektir. Jüri değerlendirmesi 20-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecektir. Kazananlar 30 Temmuz 2021 günü gerçekleştirilecek zirvede ilan edilecektir.

ÖDÜLLER: Yarışma jürisinin yapacağı ortak çalışmayla birlikte ilk üçe girmeye hak kazanan projeler ULTRAPAD tablet ile ödüllendirileceklerdir. Her katılımcıya mansiyon ödülü olarak etkinliğimizin tişörtü hediye edilecektir.

JÜRÜLER: Mehmet KILIÇ – Jüri Başkanı / İGZ Program Koordinatörü, Dr.Akgün İlhan – Su Yönetimi Uzmanı, Özge Doruk – Çevre Aktivisti/Yapımcı, Ömer Çam -İzmir Büyükşehir Belediyesi -Karikatürist, Tuğberk Çiftçi-İGZ Dizayn Geliştiricisi

Başvuru Koşulları ve Katılım Taahhütnamesi

 1. İşbu taahhütname, İzmir Gençlik Zirvesi tarafından düzenlenen “ Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Ekoloji “ konulu kısa animasyon film yarışması başvuru koşullarını içermekte olup, yarışmaya katılım göstermek isteyen her bir yarışmacının imzalaması zorunludur.
 2. İzmir Gençlik Zirvesi tarafından düzenlenen bu yarışma, Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Ekoloji ana başlıklı olup, yarışmanın amacı su tüketimi ve doğal kaynakların hızla ve savurganca tüketildiğinin bilincini oluşturmak ve farkındalığı arttırmak amacı ile düzenlenmektedir.
 3. Yarışmaya başvuru, sembolik açıdan öneme sahip Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran 2021 Tarihinden itibaren www.igz.com.tr üzerinden alınacak olup, yarışmaya son başvuru tarihi 17 Temmuz 2021’dir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular jüri heyeti tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılımcılar beyan etmiş oldukları bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt ederler.
 4. Yarışmaya yalnızca 18-35 Yaş aralığında bulunan katılımcılar dâhil olabilir. Her yarışmacı, İzmir Gençlik Zirvesi tarafından düzenlenen bu yarışmaya yalnızca bir eser ile katılabilecektir.
 5. Yarışmacıların üretmiş oluğu içerikler, her açıdan özgün nitelikte olmak zorunda olup, daha önce katıldığı yarışma varsa bu yarışmalarda dereceye girmemiş olmaları gerekmektedir. Bu durumun düzenleyen tarafından tespiti halinde söz konusu yarışmacı, yarışmadan diskalifiye olacaktır.
 6. Yarışmacı, söz konusu yarışma için göndermiş olduğu kısa animasyon, ticari amaç gözetilmeden İzmir Gençlik Zirvesi tarafından düzenlenen ve katılım sağlanan etkinliklerde yer almasını ve gösterime sunulmasını şartsız olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. İşbu taahhütnamenin imzalanması ve yarışmaya başvurulması ile birlikte yarışmacı, söz konusu eserinin İzmir Gençlik Zirvesi tanıtım amaçlı filmlerinde kullanılmasına onay vermiş sayılacaktır.
 8. Yarışma için başvurulacak eserlerin toplam uzunluğu 5 ( beş ) dakika olmalıdır. Beş dakikadan fazla olan eserler, yarışma kapsamına dâhil edilmeyecektir.
 9. Katılımcılar söz konusu eserlerini minimum 1080p çözünürlükte ve MP4 formatında yarışmayı düzenleyen kuruma ileteceklerini kabul ve taahhüt eder.
 10. Söz konusu eserlerin uluslararası alanlarda gösterime sunulabilmesi için, İngilizce alt yazı içermeleri gerekmektedir. Katılımcılar yarışmaya başvurdukları eserde, İngilizce alt yazı bulunduracaklarını taahhüt ederler.
 11. Katılımcılar, kısa animasyon filmlerinde telif hakkı doğuran senaryo ve müzik eserlerini kullanmış ise, kullandıkları eserin kime ait olduğunu belirtmek zorundadır. Telif hakları ile ilgili bir problem ile karşılaşılması durumunda sorumluluk tamamen katılımcıya aittir.
 12. Katılımcılar eserlerini yönetmen adı belirtmek koşulu ile ticari olmayan gösterimlerdeki reklam ve sosyal medya mecralarındaki gösterim haklarının İzmir Gençlik Zirvesinde olduğu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 13. Yarışma da bulunan eserler, İzmir Gençlik Zirvesi tarafından belirlenen 5 ( beş ) kişilik jüri heyetince değerlendirilecek olup, jürinin verdiği karar kesindir. Yarışmacıların jürinin vermiş olduğu karar itiraz hakları bulunmamaktadır.
 14. Yarışmaya başvurulan eserlerin jüri heyeti tarafından değerlendirilmesinden sonra, yarışmada ilk 3’ e giren eser sahiplerine İzmir Gençlik Zirvesi tarafından belirlenen ödüller verilecektir. Yarışmada ilk üçe kalmaya hak kazanan eserlerin sahipleri ULTRAPAD ile ödüllendirileceklerdir. Yarışmada dereceye giren eser ve sahipleri www.igz.com.tr üzerinden ilan edilecektir.
 15. Yarışmacı aşağıda belirlenen koşullarına uymayı ve organizasyon sahibinin belirleyeceği şartları uymayı gayrikabili rücu şartı ile kabul ve taahhüt eder.
 16. İşbu taahhütnamenin, 17 Temmuz 2021 Tarihine kadar imzalanması gerekmekte olup, katılımcılar ıslak imza ile imzaladıkları işbu taahhütname taradıktan sonra bilgi@igz.com.tr adresine gönderebilir veya www.igz.com.tr adresinde yer alan bölüme yükleyebilirler.

İletişim Bilgileri

Adı Soyadı:
Adres:
Telefon:
Mail:

Aydınlatma Metni

Sayın muhatap;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşıyan “Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi Erboy1 İş Merkezi No:41 D:6/601 Konak, İZMİR” adresinde bulunan İzmir Gençlik Zirvesi (“İGZ” veya “KURUM”) olarak; adres, ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, cv, mezun olunan üniversite ve bölüm, iş durumu bilgisi, cv bilgileri tipindeki kişisel verileriniz;

 • Planlanan yarışmanın mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Sürdürülebilir su yönetimi ve ekoloji konulu kısa animasyon/film yarışmasının organizasyonu ve yarışma sonunda kurum tarafından belirlenen jüri heyetince belirlenecek filmlerin sahiplerine ödül verilmesi
 • Yarışma kapsamında katılımcılar ile iletişim kurularak kurgulanan ve hazırlanan filmlerinin İzmir Gençlik Zirvesine ulaştırılması
 • Usulüne uygun tebligat yapılabilmesi ve yarışmacılar ile sağlıklı iletişime geçilebilmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-f bendinde yer alan İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak fiziki ve elektronik ortamda otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik tedbir İzmir Gençlik Zirvesi ( İGZ) tarafından alınmaktadır. Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz, İzmir Gençlik Zirvesinin düzenlediği yarışmayı organize ederken resmi/özel kişi ve kurumlara, yarışmanın düzenlediği paydaşlara, İzmir Gençlik Zirvesi markasının hak sahibine ve yarışma organizasyonu içerisindeki ilgili birim yöneticisi ve yine planan yarışma kapsamı ile olmak kaydıyla İzmir Gençlik Zirvesinin yarışma kapsamında çalıştığı, İzmir Büyük Şehir Belediyesi ve Genç İzmir’e ( İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ) ve İzmir Gençlik Zirvesi tarafından yarışma için belirlenen jüri heyetine aktarılmaktadır. İzmir Gençlik Zirvesi bünyesinde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenen ve toplanan kişisel verileriniz adli yargı makamlarına taşınmış uyuşmazlık halleri saklı kalmak üzere 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, uyarınca hukuki ilişkinin sona erdiği tarihi takip eden 5 yıllık süre boyunca tutulacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca dilediğiniz zaman İzmir Gençlik Zirvesine başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine uygun şekilde oluşturacağınız başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde ““Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi Erboy1 İş Merkezi No:41 D:6/601 Konak/ İZMİR” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra e-posta adresinizi kullanarak “ bilgi@igz.com.tr” adresine iletebilirsiniz. İzmir Gençlik Zirvesi, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular İzmir Gençlik Zirvesi tarafından reddedilecektir.

Etkinlik Detayı

 • start date Başlangıç Tarihi: 05/06/2021
 • Event Venue Etkinlik Yeri: İzmir/TÜRKİYE
 • Category Kategori: İgz Etkinlik

Site üzerindeki her türlü içerik, görsel ve video gibi tüm materyaller tarafımıza ait olup izinsiz kullanılamaz.